MODERNAUS MENO CENTRO PASTATO VILNIUJE PROJEKTO ARCHITEKT?RINIS PASI?LYMAS

MODERNAUS MENO CENTRO PASTATO VILNIUJE PROJEKTO ARCHITEKT?RINIS PASI?LYMAS
Kontekstas
MMC pastato vieta yra viena gražiausi? ir ?domiausi? viet? miesto centre. MMC sups išraiškinga urbanistin? erdv? – Neries krantin?, Baltasis ir Geležinio Vilko tiltai, Nacionalin? dail?s galerija, verslo ir administraciniai dangoraižiai. SESKINES KALNAS MMC pastat? patogu pasiekti p?s?iomis iš miesto centro, ger? pasiekiamum? garantuoja ir greta esan?i? arterini? gatvi? tinklas (Konstitucijos pr., Geležinio Vilko g., (L?kiški? g. negerai si gatve kitame krante ir ji nearterine ir visai nesvarbi).
MMC pastato sklypas išsid?st?s parterin?je krantin?s dalyje. Siekiant išsaugoti verting? daugiaplan? krantin?s siluet? bei j? papildyti, savotiškai „baigti formuoti“, ( jis baigiamas formuot – statant pastatus liko tik kelios vietos ) MMC pastat? si?lome statyti sklypo apa?ioje (tai kartu leist? ir nedarkant kraštovaizdžio, neužstojant kit? pastat?, išgauti maksimal? pastato aukšt? ( cia dabar koks aukstis niekas nesiekia maksimalaus aukscio siekta kontekstualumo???).
Pasirinkus si?lom? horizontal?, švelniai asimetrišk? t?r?, MMC pastatas ne tik aiškiai matysis iš kitos kranto pus?s, bet ir paryškins dešiniojo kranto silueto daugiaplaniškum?.
Siekiant išsaugoti krantin?s žalumos bei pastat? balans? kaip išskirtin? Vilniaus kraštovaizdžio bruož?, tikslinga pastato kompozicij? formuoti gretim? pastat? (Nacionalin?s galerijos, VCUP, „Forum Palace”) principu. MMC pastato t?r? si?lome komponuoti iš neaukšt? pailg? apatinio ir viršutinio t?ri?. Tai leist? jautriai ir subtiliai ?lieti nauj?j? pastat? ? krantin?s siluet? bei fone esan?i? urbanistin? strukt?r?.
Koncepcija „Gyvas stogas”
Ar daug Vilniaus pastat? gali pasigirti architekt?riniu ir funkciniu išskirtinumu? Pasirinkus „Gyvo stogo“ koncepcij? MMC pastatas, viena vertus, organiškai ?silies ? kraštovaizd?, kita vertus, gal?s didžiuotis didžiausiu visuomenin?s paskirties stogo plotu.
Labai jau mintis sokineja
?vertinus b?simo pastato matomum? iš Konstitucijos pr. bei greta esan?i? aukštumini? pastat?, galim? naujo tilto atsiradim?, verta prisiminti vien? iš 7-ni? pasaulio stebukl? – kaban?ius Babilono sodus – ir paversti MMC pastato stog? gyva ekspozicija, nuolat besikei?ian?i? meno k?rini? ir rengini? sodu. ?ia gal?t? b?ti rengiamos prezentacijos, skulpt?r? ekspozicijos, dailinink? plenerai, renginiai visuomenei.
„Gyv? stog?” matys visi, o patekti ant jo bus galima tik iš MMC pastato. Taip ne tik paskatinsime daugiau lankytoj? susipažinti su MMC ekspozicijomis, bet bus laim?ta ir papildomo ekspozicinio ploto.
Architekt?ra
MMC pastato t?r? si?lome skaldyti. Taip sukuriama moderni fasad? dinamika bei gretimiems pastatams artimo mastelio ?sp?dis. Paryškinant pastato kontekstualum? atskiros pastato t?rio dalys asimetriškai orientuojamos ? aplink?: Balt?j? tilt?, Ner?, Konstitucijos pr.
?vertinus aplinkiniams pastatams b?ding? modernizmo stilistik?, kuriant MMC pastato projekt? prisimintos modernizmo ištakos, BAUHAUS mokykla. Atsižvelgus ? šios tradicijos principus (funkcionalumas ir minimalistin? elegancija), si?lomo MMC pastato formos yra lakoniškos, sta?iakamp?s, atspindin?ios vidaus funkcijas.
Užapvalinti fasad? kampai, švelni asimetrija – duokl? romantiškam Vilniaus kraštovaizdžiui, subtiliam up?s vingiui bei vis augan?iai ši? laik? žmoni? meilei organiškoms, aptakioms formoms. Sekant Bauhaus tradicija, vidaus ir išor?s detal?s, kur tik ?manoma, kuriamos pasitelkus šiuolaikines technologijas.
Siekiant pastato matomumo ir atpaž?stamumo, ??jimas ? pastat? išryškinamas MMC logotipu, aiškiai suvokiamu ir iš tolimiausi? kairiojo up?s kranto viet?.
Vidaus erdv?. Pirmame aukšte numatoma ??jimo patalp? grup?, kavin?, k?rybin?s dirbtuv?s, universali sal?, administracini? patalp? grup? ir šalia jos saugykl? patalp? grup?. Antrame aukšte numatomos ekspozicijos patalpos. Atvira viešoji erdv? numatoma prie ??jimo, kavin?s ir universalios sal?s po antro aukšto konsoliniais t?riais.
Vertikaliems ryšiams numatyti laiptai bei liftai. Sprendžiant pastato funkcinius ryšius siekta racionali?, ergonomišk?, psichofiziologini? sprendim?.
Lauko šviesos patekimui numatyti uždarus ekspozicij? t?rius jungiantys stikliniai intarpai, per kuriuos šviesa patekt? ir ? pirmo aukšto patalpas. Ekspozicij? sal?se eksponuojamus meno k?rinius si?lome apšviesti nukreipiamais šviesolaidžiais, kurie ? kupol? patenkan?i? lauko švies? skleidžia l?ši? pagalba.
Sraut? formavimas
Norint ?traukti MMC pastat? ? aplinkinius p?s?i?j? srautus bei padaryti patogiau prieinam? ir pasiekiam? iš ?vairi? viet? (tiek iš Konstitucijos pr., tiek nuo krantin?s pus?s), si?lome iš abiej? pastato pusi?, šlaite, ?rengti laiptus.
?važiavimas ? sklyp? bei pagrindinis ??jimas orientuotas ? Ner?. Transporto priemon?s parkuojamos plote tarp pastato ir Up?s g. Atsiradus didesniam parkavimo poreikiui, ateityje automobili? stov?jimo aikštel? galima pl?sti vakarin?je sklypo dalyje, kartu išsaugant esam? reljef? bei vertingus medžius. ?gyvendinant š? pasi?lym? reik?t? suformuoti atskir? ?važiavim? iš perspektyvinio pravažiavimo tarp Konstitucijos pr. ir Up?s g.
Šiaurin?je sklypo dalyje esan?ius vertingus medžius si?lome išsaugoti, šlait? labiau apželdinti. Taip b?t? paryškintas žaliasis intarpas, galintis tarnauti kaip lankytoj? rekreacin? zona. Šioje vietoje taip pat gal?t? vykti ?vair?s atviri renginiai.

2011, Darbai, Komerciniai, Metai , ,