SKLYPO PRIE DIDLAIKIO GATV?S DETALAUS PLANO RAIDOS PROGRAMOS PASI?LYMAS

Esamas susiklost?s užstatymas, gatv?s ir pravažiavimai paliekami. Šiuo metu laisvoje teritorijoje si?loma suformuoti sklypus (detalaus plano stadijoje), nustatyti galima paskirt? , galimus užstatymo reglamentus bei suformuoti bendro naudojimo teritorijas.Teritorija yra urbanizuota. Užstatyme dominuoja laisvo planavimo užstatymas.Nagrin?jama teritorija yra susiformavusi miesto strukt?roje, dominuojanti paskirtis visuomenin?, numatomi pakeitimai nelabai ?takos aplinkines teritorijos d?l mažo galimo užstatymo intensyvinimo ir analogiškos paskirties.

Didesnei teritorijos daliai si?loma esamas visuomeninis užstatymas. Tai sudaro apie (% visos teritorijos), kurioje gal?t? pl?stis esamos aukštesniosios mokyklos ar formuotis naujos mokymo ?staigos (apie studentu). Daugiabutis užstatymas (apie ha apie gyventoj?) kaip esamas taip ir si?lomas formuoti, numatomas atskirais intarpais.Rengiant didesn?s apimties teritorij? planavimo dokumentus, analizuojant miesto strukt?rini? dali? raidos perspektyvas bei tendencijas, galima naudoti apibendrintus miesto strukt?rini? dali? (kvartal? ar rajon?) tankio rodiklius.

Tikslinga numatyti bendro naudojimo ir rekreacines teritorijas tarp gyvenamo, visuomeninio užstatymo ir miškelio tikslu apsaugoti miškelio teritorija nuo galimo neigiamo poveikio.

Planuojant (rengiant atskiru sklyp? detaliuosius planus), ?vertinti esam? susiklos?ius? planin? strukt?ra.

Ruošiant nagrin?jamos terst?s užstatymas, gatv?s ir pravažiavimai paliekami. Šiuo metu laisvoje teritorijoje si?loma suformuoti sklypus (detalaus plano stadijoje), nustatyti galima paskirt? , galimus užstatymo reglamentus bei suformuoti bendro naudojimo teritorijas.Teritorija yra urbanizuota. Užstatyme dominuoja laisvo planavimo užstatymas.Nagrin?jama teritorija yra susiformavusi miesto strukt?roje, dominuojanti paskirtis visuomenin?, numatomi pakeitimai nelabai ?takos aplinkines teritorijos d?l mažo galimo užstatymo intensyvinimo ir analogiškos paskirties.

Didesnei teritorijos daliai si?loma esamas visuomeninis užstatymas. Tai sudaro apie (% visos teritorijos), kurioje gal?t? pl?stis esamos aukštesniosios mokyklos ar formuotis naujos mokymo ?staigos (apie studentu). Daugiabutis užstatymas (apie ha apie gyventoj?) kaip esamas taip ir si?lomas formuoti, numatomas atskirais intarpais.Rengiant didesn?s apimties teritorij? planavimo dokumentus, analizuojant miesto strukt?rini? dali? raidos perspektyvas bei tendencijas, galima naudoti apibendrintus miesto strukt?rini? dali? (kvartal? ar rajon?) tankio rodiklius.

Tikslinga numatyti bendro naudojimo ir rekreacines teritorijas tarp gyvenamo, visuomeninio užstatymo ir miškelio tikslu apsaugoti miškelio teritorija nuo galimo neigiamo poveikio.

Planuojant (rengiant atskiru sklyp? detaliuosius planus), ?vertinti esam? susiklos?ius? planin? strukt?ra.

Ruošiant nagrin?jamos teritorijos detal?j? plan? si?loma formuoti sklypus ir tikslinti j? tvarkymo režimus.

2004, Planavimas